Đây là bản hướng dẫn cách tham gia buổi hội thảo viễn liên vào ngày Chủ Nhật 8.9.2013, từ 1-3pm giờ Texas, đồng là 11am-3pm giờ Cali. Buổi hội thảo viễn liên này có dung lượng 250 người. Quý vị có thể dùng số điện thoại hội thảo theo địa phương (được liệt kê theo tiểu bang và thị trấn)hoặc số hội thảo toàn quốc (860)656-7456.


Cách tham dự:
1) 10 phút trước khi buổi hội thảo bắt đầu, xin hãy gọi số điện thoại trong Bản Số Điện Thoại Hội
Thảo bên dưới
2) Khi nghe chỉ thị, thì xin bấm vào mã hội thảo: 5582895#
3) Khi được chỉ thị “record your name”, xin nói pháp danh hoặc tục danh rồi bấm nút #
4) Khi xong quý vị sẽ được nghe nhạc cho đến khi hội thảo bắt đầu.

Bản Số Điện Thoại Hội Thảo

Nếu địa phương quý vị không có số thì xin dùng số toàn quốc (860)656-7456

 Arizona

Phoenix

(602)753-6338

 California

Alhambra

(626)544-6338

Anaheim

(657)202-6338

Covina-Baldwin Park

(626)521-6338

Fremont-Newark

(510)443-0338

Laguna Beach

(949)204-3140

Los Angeles

(213)289-6338

Oakland

(510)201-0338

Ontario

(909)259-6338

Orange

(714)551-6338

Riverside

(951)266-6338

Sacramento

(916)637-8111

San Diego

(619)924-0338

San Francisco

(415)363-6338

San Jose

(408)418-6338

Santa Barbara

(805)364-6338

Thousand Oaks

(805)209-6338

Atlantic City

(609)318-6338

Camden

(856)295-6338

Orange

(862)233-8929

Pennsylvania

Chester Heights

(484)589-6338

Philadelphia

(215)383-6338

Pittsburgh

(412)304-0038

Texas

Dallas

(214)396-6338

Ft. Worth

(817)916-8035

Houston

(713)955-6338

Washington

Seattle

(206)743-0338