Danh Sách Vào Làng A Di Đà Tầm Nguyên II va Mua Máy
ID # Tên Họ Pháp Danh Địa D Số Tiền
01 Phong T. Nguyen Minh Thien TX $2,200.00
02 Thien Thi Tran
TX $2,200.00
03 Thien Thi Tran
TX $2,200.00
04 Bich Ngoc Nguyen
TX $2,200.00
05 Le Phuoc Hue
TX $2,200.00
06 Pham Anh Tuyet Dieu Lien TN $2,200.00
07 Annie Ta Tinh Tuong SC $2,200.00
08 Nguyen Thi Dung
HI $2,200.00
09 Le Van Hai Thien Tai Canada $2,200.00
10 Luan Tong Ong Minh Chung WA $2,000.00
11 Truong Van The Dieu Tu IL $2,200.00
12 Phan Thu Trang
PA $2,200.00
13 Chua Tam Nguyen
TX $2,200.00
14 Trieu Thi Deu + Le Van Be Tu
CO $2,200.00
15 Christopher S Nguyen Tue Hy CA $2,200.00
16 Christopher S Nguyen Tue Hy CA $2,200.00
17 Chua Tam Nguyen
TX $2,200.00
18 Anh Van Nguyen Dieu Dao NJ $2,200.00
19 Than Trong Thanh
CO $2,200.00
20 Tom A. Mac
IL $2,200.00
21 Khoi Dinh Nguyen
NY $2,200.00
22 Oanh Kim Nguyen
NY $2,200.00
23 Steven Khuc
TX $2,200.00
24 Chua Tam Nguyen
TX $2,200.00
25 Chua Tam Nguyen
TX $2,200.00
26 Vinh Van Doan
IL $2,200.00
27 Thien T. Tran
TX $2,200.00
28 Stephanie N. Trinh Minh Ngoc TX $2,200.00
29 Chua Tam Nguyen
TX $2,200.00
30 Ngoc Tuyen Nguyen Nguyen Thien FL $2,200.00
31 Diana Nguyen
OK $2,200.00
32 Khung H Cates
TX $2,200.00
33 Nghi Thu N. Le Ngoc Nhan TX $2,200.00
34 Chua Tam Nguyen
TX $2,200.00
35 Truong Tuyet
WI $2,200.00
36 Len Van Mai
TX $2,200.00
37 Michelle Nguyen
OK $2,200.00
38 Muoi Van Vo
LA $2,200.00
39 Chung Au
HI $2,200.00
40 Hien Nguyen Dieu Hien IL $2,200.00
41 Ngo Kim Hoàng Dieu Thien FL $2,200.00
42 Kim Nguyen Chuc Hoa IL $2,200.00
43 Chua Tam Nguyen
TX $2,200.00
44 Xuan Huong Vo
MA $2,200.00
45 Kha Cao Quang Tue NY $2,200.00
46 Chua Tam Nguyen
TX $2,200.00
47 Chua Tam Nguyen
TX $2,200.00
48 Bang Tam N. Do Lieu Duc + Thien Tu TX $2,200.00
49 Man T. Ha
VA $2,200.00
50 Chua Tam Nguyen
TX $2,200.00
51 Vance Lam
CO $2,200.00
52 Su Co Huyen Dung
TX $2,200.00
53 To Mai Tran Hanh Ngoc TX $2,200.00
54 Long X. Tran Yen Ngoc OK $2,200.00
55 Kien Huynh Ngoc Mai WI $2,200.00
56 Mary Le Duc Hanh TX $2,200.00
57 Tuyet Lam
TX $2,200.00
58 Hoa Thi Laizure Dieu Hanh TX $2,200.00
59 Ly Thi Truong Dieu Ly TX $2,200.00
60 Truc Minh Nguyen Lieu Chau IL $2,200.00
61 Jacqlyne L. Luong Dieu Hanh TX $2,200.00
62 Du Tran
PA $2,200.00
63 Chua Tam Nguyen
TX $2,200.00
64 Chua Tam Nguyen
TX $2,200.00
65 Chua Tam Nguyen
TX $2,200.00
66 Chua Tam Nguyen
TX $2,200.00
67 Thach Quan Ta
CO $2,200.00
68 Hon Tran
WI $2,200.00
69 Tai Luu
WI $2,200.00
70 Tan Nguyen
KS $2,200.00
71 Nhan Sternberg Dieu Phi FL $2,200.00
72 Long Vo
IL $2,200.00
73 Hoa Luong
TX $2,200.00
74 Thai Nguyen
OH $2,200.00
75 Chua Tam Nguyen
TX $2,200.00
76 Dan Hang (Nguyen, Phuc Quang)
TX $2,200.00
77 Den Thi Truong That Hao IN $2,200.00
78 Chua Tam Nguyen
TX $2,200.00
79 Thai Kien
FL $2,200.00
80 Tran Kim Nhung
NC $2,200.00
81 Nguyen Hoang Phuong Dieu Chanh CO $2,200.00
82 Tam T. Pham Tam Huong TX $2,200.00
83 Bobby Nguyen Thuong Thanh NC $2,200.00
84 Kim Dung Tran
AZ $2,200.00
85 Jennifer Taylor
MN $2,200.00
86 Cathy Nguyen Chon Thu TX $2,200.00
87 Hoa C. Ho
TX $2,200.00
88 James A. Pham (Dieu My Thi Nguyen) Dieu Hanh HI $2,200.00
89 Trang X. Bui
TX $2,200.00
90 Gai T Pham
TX $2,200.00
91 Kevin Nguyen Dieu Cuc OK $2,200.00
92 Chua Tam Nguyen
TX $2,200.00
93 Nghiem L. Tran Lieu Thong TX $2,200.00
94 Chua Tam Nguyen
TX $2,200.00
95 Chua Tam Nguyen
TX $2,200.00
96 Chua Tam Nguyen
TX $2,200.00
97 Chua Tam Nguyen
TX $2,200.00
98 Millet Huynh
MN $2,200.00
99 Thuc Vien Bui
TX $2,200.00
100 Chua Tam Nguyen
TX $2,200.00
Tổng Số = $219,800.00


Danh Sách Phật Tử Đóng Điện và Nước

Tên Họ Pháp Danh Địa D Số Tiền
1 Chua Tam Nguyen
TX $3,400.00
2 Chua Tam Nguyen
TX $3,400.00
3 Khanh Ta (Ngo Kim Hoang) Dieu Thien FL $3,400.00
4 Kevin Nguyen Dieu Cuc OK $3,400.00
5 Thuc Vien Bui
TX $6,838.00
6 Anh Tuyet Pham Dieu Lien TN $6,838.00
7 Chua Tam Nguyen
TX $3,400.00
8 Kim Nguyen Chuc Hoa IL $6,838.00
9 Cathy Nguyen Chon Thu TX $3,400.00
10 Chua Tam Nguyen
TX $3,400.00
11 Nhan Sternberg Dieu Phi FL $6,838.00
12 Kha Cao Quang Tri + Quang Tue NY $6,838.00
13 Thai Kien
FL $6,838.00
14 Tran Kim Nhung
NC $6,838.00
15 Thien T. Tran
TX $3,400.00
16 Thien T. Tran
TX $3,400.00
17 Stephanie N. Trinh Minh Ngoc TX $6,838.00
18 Bang Tam N. Do Lieu Duc + Thien Tu TX $6,838.00
19 Annie Ta Tinh Tuong SC $6,838.00
20 Hon Tran
WI $3,400.00
21 Long X. Tran Yen Ngoc OK $6,838.00
22 To Mai Tran Hanh Ngoc TX $3,400.00
23 Jennifer Taylor
MN $6,838.00
24 Christopher S Nguyen Tue Hy CA $6,838.00
25 Tom A. Mac + Amy Chu Mac
IL $6,838.00
26 Chua Tam Nguyen
TX $3,400.00
27 Chua Tam Nguyen
TX $3,400.00
28 Song Huynh
WI $3,400.00
29 Hoa Thi Laizure Dieu Hanh TX $6,838.00
30 Khoi Dinh Nguyen
NY $6,838.00
31 Kim Oanh Nguyen
NY $6,838.00
32 Trieu Thi Deu + Le Van Be Tu
CO $6,838.00
33 Muoi Van Vo
LA $6,838.00
34 Trang X. Bui
TX $3,400.00
35 Gai T Pham
TX $3,400.00
36 Vinh Van Doan
IL $3,400.00
37 Hong Huynh
IL $6,838.00
38 Khung H Cates
TX $6,838.00
39 Chua Tam Nguyen
TX $3,400.00
40 Nghi Thu N. Le Ngoc Nhan TX $3,400.00
41 Truong Tuyet
WI $6,838.00
42 Chung Au
HI $6,838.00
43 Le Phuoc Hue
TX $6,838.00
44 Chua Tam Nguyen
TX $6,838.00
45 Huong Vo
MA $3,400.00
46 Dung Tran
AZ $6,838.00
47 Chua Tam Nguyen
TX $3,400.00
48 Ngoc Tuyen Nguyen Nguyen Thien FL $6,838.00
49 Den Thi Truong That Hao IN $6,838.00
50 Vance Lam
CO $6,838.00
51 Chua Tam Nguyen
TX $6,838.00
52 Christopher S Nguyen Tue Hy CA $6,838.00
53 Tai Luu
WI $3,400.00
54 Silverman Pham Dieu Dao NJ $6,838.00
55 Chua Tam Nguyen
TX $3,400.00
56 Thai Nguyen
OH $3,400.00
57 Chua Tam Nguyen
TX $3,400.00
58 Bich Ngoc Nguyen
TX $3,400.00
59 Chua Tam Nguyen
TX $1,400.00
60 Hoa Luong
TX $1,400.00
61 Hoa C. Ho
TX $1,400.00
62 Nghiem L. Tran
TX $6,838.00
63 Chua Tam Nguyen
TX $3,400.00
64 Nguyen Thi Dung
HI $6,838.00
65 Than Trong Thanh
CO $6,838.00
66 Thach Quan Ta
CO $6,838.00
67 Hien Nguyen
IL $3,400.00
68 Le Van Hai Thien Tai Canada $6,838.00
69 Diana Nguyen
OK $1,400.00
70 Chua Tam Nguyen
TX $1,400.00
71 Chua Tam Nguyen
TX $1,400.00
72 Phong T. Nguyen
TX $1,400.00
73 Chua Tam Nguyen
TX $1,400.00
74 Daniel Le
NY $3,400.00
75 Dieu-Ly Truong
TX $3,400.00
76 Michelle Nguyen
OK $6,838.00
77 Len Van Mai
TX $3,400.00
78 Steven Khuc
TX $6,838.00
79 Chua Tam Nguyen
TX $3,400.00
80 James A. Pham
HI $1,400.00
81 Man Thi Ha
VA $6,400.00
82 Du Tran
PA $6,838.00
83 Long Vo
IL $1,400.00
84 Su Co Huyen Dung
TX $4,838.00
85 Chua Tam Nguyen
TX $3,400.00
86 Chua Tam Nguyen
TX $3,400.00
87 Nguyen Hoang Phuong Dieu Chanh CO $6,838.00
88 Tam Pham Tam Huong TX $3,400.00
89 Tan Nguyen
KS $6,838.00
90 Chua Tam Nguyen
TX $1,400.00
91 Bobby Nguyen Thuong Thanh NC $6,838.00
92 Nhu Thuy T. Mai (Su Co Ha Lien)
TX $1,400.00
93 Millet Huynh
MN $3,400.00
94 Mary Le Duc Hanh TX $6,838.00
Tổng Số = $451,310.00


Danh Sách Cúng Dường Chùa

Tên Họ Pháp Danh Địa D Số Tiền

Phuong T. Tran Dieu Loan VA $40.00

Nga Vi
TX $500.00

Cam Hong Le Tam Phach TX $300.00


Dieu Nguyen TX $1,000.00

Nhut My Tran
TX $50.00

Thu Ha Pham
IL $60.00

Pauline N. Le
TX $200.00

GD Thu Ha Phan
TX $600.00

An Danh cung duong Thay
$20.00

Nguyen Dam cung duong Thay
$20.00

An Danh cung duong Thay
$40.00

GD Thien Tu – Lieu Duc cung duong Thay
$200.00

An Danh cung duong Thay
$100.00

Dieu Ha cung duong Thay
$100.00

Dieu Bich – Lieu Quang cung duong Thay
$250.00

An Danh cung duong Thay
$200.00

Lieu Tri cung duong Thay
$20.00

Thien Tam cung duong Thay
$20.00

Suong Ngoc Hoang Lam cung duong Thay
$200.00

Phat Tu Ngay 29.11.09 cung duong Thay
$870.00

Lieu Ngo cung duong Thay TX $100.00

Muc Kien Lien cung duong Thay TX $200.00

Le Ta Hong Tuan cung duong Thay TX $100.00

Hoa H. Or Eav Hong Lim cung duong Thay TX $300.00

Pham Anh Tuyet Dieu Lien TN $1,000.00

Thái Kế Minh ($20,000 AUD)(Tam Nguyen I transfer $15,000 US) Chánh Minh Phúc AUS $15,000.00

Minh Tho cung duong Thay TX $100.00

Tran Minh Nguyet cung duong Thay TX $100.00

Minh Kieu cung duong Thay TX $100.00

Kha Cao Quang Tue NY $200.00

Hao My Pham Lieu Dang – Lieu Tuong CA $200.00

D. Nguyen Thien Hung – Dieu Huong CA $100.00

Kien Huynh <xay Chanh Dien>
WI $300.00

Hon Tran <xay Chanh Dien>
WI $200.00

Phat Tu va Huy San <Ngay 19.02.09>
TX $640.00

Nguyen Phuc <Ngay 19.02.09>
TX $200.00

Dieu Van <Ngay 19.02.09>
TX $200.00

Thu Nga Nguyen
Belgium $154.56

Thieu N. Nguyen
CO $100.00

GD Do Van Dang Chanh Hoa TX $100.00

Kim Ngan T. Tran
TX $100.00

Co Hong – Co Dao <Cung Do Nha Bep>
TX $400.00

Co Hoang Nhien <Cung 100 Goi Ngoi>
TX

Pham Anh Tuyet <Cung Do Nha Bep> Dieu Lien TN $1,000.00

Le Thi Dep
TX $150.00

Co Hoang Nhien <Cung Do Nha Bep>
TX

Cac Phat Tu Chua Vien Minh AZ
AZ $4,846.00

GD Le – Long – Trac - Tran
TX $130.00

GD Do Van Dang
TX $670.00

Duong To Lan Nhan Ngoc TX $20.00

Tran Anh Minh Tinh Quang TX $100.00

Lien Thuy Ngo Vien Minh AZ $500.00

Tam D. Le
NM $50.00

Hong Giang
NJ $500.00

Dao Nhat Tu
AUS $1,000.00

Thai Xuan Lan Tam Uyen AUS $1,000.00

Kha Cao <Cung Do Nha Bep> Quang Tue NY $500.00

Quang Huong + Quang Lam cung duong Thay
$50.00

Dieu Hanh + Ve Nguyen cung duong Thay
$100.00

Thu Trang + Doan Trang cung duong Thay
$100.00

Vo Ha Chuon cung duong Thay
$500.00

Nguyen Trang cung duong Thay
$1,000.00

Tue Quang + Bon Huong cung duong Thay
$400.00

Dieu Dat cung duong Thay
$200.00

Hue Thi Ngo cung duong Thay
$50.00

Vinh Thi Tran cung duong Thay WA $800.00

Dieu Kieu cung duong Thay MO $500.00

GD Bui My
TX $200.00

Thai Ngoc Lieu Nguyen NM $50.00

Nguyen Dinh Dai (PD: Nhu Hien) + Pham Thi Lich (PD: Dieu Giac) ($200CAD) cung duong Thay Canada $170.18

Ho Thanh Thuy (PD: Dieu Hue) cung duong Thay
$100.00

Minh Phap + Lieu Chau cung duong Thay
$200.00

Thien Due + Thien Tri cung duong Thay
$100.00

Ngoc Tuyet cung duong Thay
$100.00

Tran Thi Minh Hang (PD: Lieu Nguyet) cung duong Thay
$100.00

Dieu Phap + Hue Qui cung duong Thay
$120.00

Nguyen Khoi
TX $200.00

San Nguyen
TX $200.00

Nghiem L. Tran
TX $500.00

Phat Tu Chicago
IL $3,200.00

Pham Anh Tuyet
TN $500.00

Dieu Lien
TX $100.00

Dieu Dung + Nguyen Lac + Nguyen Hoa
TX $110.00

Huong Ngoc
TX $50.00

Sang Dang
TX $1,623.00

Thien Y + Lieu Ngo
TX $200.00

Ngoc Chinh
TX $200.00

Thien Hoa + Lieu Pho
TX $100.00

Tu Vu + Nguyet Tram
TX $100.00

Lieu Ngo (Chu Muoi)
TX $100.00

Lieu Hang
TX $100.00

Lieu Hanh
TX $60.00

Chon Hieu
TX $20.00

Tinh Tam
TX $20.00

Diep N. Hoang
TX $200.00

Dieu Que + Thien Dang
TX $200.00

Phat Tu Nam Cali
CA $7,344.00

Truong Thi Nga
TX $20.00

Pham Tuyet
TX $20.00

Tran Ngoc Lan (Chi Chu Xuat Gia)
MO $300.00

GD Huong Linh Ba Huynh Thi Hiep Dieu Thuan TX $1,000.00

Giac Duc
LA $200.00

Lien Nguyen
TX $100.00

Nguyen Thi Ce Dieu Toan TX $200.00

Nguyen Tuyet
TX $700.00

Dung Loan
TX $200.00

Nicholes Le
GA $500.00

Tuyet Thi Tran
GA $500.00

Minh Ngoc
WI $30.00

Katherine Ho <mua 100 dia>
TX $250.00

Hien Lieu Tam TX $186.00

Lieu Tinh + Lieu Hau <Cung trailer cho Thay>
TX $1,107.53

Minh Tanh + Dieu Chu <Cung trailer cho Thay>
TX $1,465.00

Dieu Chan <Cung trailer cho Thay>
TX $500.00

Dieu Xuan <Cung trailer cho Thay>
TX $1,465.00

Son Thuy <Cung trailer cho Thay + 100 ke de tung kinh>
TX $1,450.00

Bac Quang Minh
TX $300.00

Dieu Hoa <Cung May Loc Nuoc>
TX

Hao Truong
TX $200.00

GD Trinh Ngoc Chu Chan Hien + Chan Vinh + Chanh Phuc MD $400.00

Trung Minh Ly + Cindy Vu (PD: Vien Ngoc) cung duong Thay AZ $200.00

Loan T. Nguyen Niem Tu CA $788.00

Khung Ho Cates Dieu Lien TX $200.00

Ngoc Tuyet cung duong Thay TX $200.00

Nghi Thu N. Le
TX $200.00

Man T. Ha
VA $300.00

Ngoc Thai
NM $50.00

Thi Thu Luong
France $105.26

My Thi Pham
TX $700.00

Be Van Huynh
TX $20.00

Chau Phuong + Brenda T. Tran <tuong phat+ chua + in kinh>
NE $500.00

Thu Ha Thi Phan (Tam Hien + Dieu Chau)
FL $200.00

Muoi Ai Mach (Phuong Ngoc + Dieu Duc) IL $1,000.00

Trieu Tu
CA $100.00

Hoa Thai
TX $100.00

Tri Nguyen + Thu Nguyen
KS $500.00

Tam V. Ly
TN $300.00

Dieu Phi
FL $500.00

Nguyen Thien
FL $200.00

Hoa Bui
TX $200.00

Phuoc Lam (Lam Thanh)
PA $300.00

Nguyet Nguyen
CA $100.00

Phan Linh
OH $1,000.00

Ho Hoa
OH $500.00

Trinh Binh
OH $100.00

My Linh Ngoc Hoang (Hồi hưóng công đức cho mẹ, Nguyễn Thị Ngọc Nga) CA $100.00

Ket Duong <Den Cay>
OH $100.00

Vu Thi Hong <mua supply cho Khoa Tu Hoc>
TX $1,000.00

Hoang Mai T. Vu <cung duong Thay> Dieu Huong WA $100.00

Lien B. Vo <Phong Ho Niem>
WA $1,000.00

Hubert Becaud Tangpo + Kim Anh Thi Nguyen
MT $200.00

Cam Lang cung duong Thay AUS $174.02

Trang Tran cung duong Thay MA $100.00

Trang Tran Lieu Quang MA $100.00

Van Thi Le
MD $200.00

Minh Lao
OK $100.00

Thanhtuyen T. Nguyen <Am Thuc>
MD $300.00

Ngoc Lien
TX $100.00

Tien + Yen Pham
TX $550.00

Di 10
TX $20.00

Tinh Vien
TX $20.00

An Danh
TX $50.00

Huong Ngoc
TX $50.00

Ngoc Hue
TX $100.00

Ngoc Ban
FL $30.00

Chi Huong
FL $20.00

Ho Ngoc Chuong + Dang Thi Hong Van <Xay Thap Dia Tang> Minh Thien + Lieu Tri
$2,000.00

Dieu Tinh + Binh Tong <Mua bong cung Phat>
Canada $200.00

Lieu Hanh <Xay Thap Tho Dia Tang> (Hồi hưóng công đức cho Wamon.Floy.D) WA $1,000.00

Ngoc Lien

$100.00

Vu Thi Huynh Mai
AZ $500.00

Lan Thi Nguyen
WA $200.00

Tran Thi Kim Huong Dieu Ngoc cung duong Thay
$200.00

Dieu De cung duong Thay WA $200.00

Ngo Thi Phuong + Nguyen Tuyet Van

$60.00

An Danh

$20.00

Ba cua Thu Van

$50.00

Minh Phap + Lieu Chau cung duong Thay
$200.00

Lieu Nguyet cung duong Thay
$100.00

Thien Duc cung duong Thay
$50.00

Ngoc Tuyet cung duong Thay
$200.00

Thien Tri cung duong Thay
$50.00

An Danh cung duong Thay
$50.00

Chung Khai Due (Hang Hai) cung duong Thay
$60.00

Con Lư Duy A, Ho Thi Ngoc Dung (PD: Dieu Dung) cung duong Thay
$200.00

Wayne + Francine

$50.00

Dieu Thanh Do

$200.00

Kieu T. Ly (Huynh Huong) cung duong Thay
$150.00

Vu Thi Huynh Mai Vien Ngoc AZ $200.00

Nga Vi T
TX $100.00

Bich Ho
NC $100.00

Dang Thi Ngoc Ha <cung duong mua thuc an>
FL $100.00

Phat Tu Tam Nguyen I
WA $1,568.31

Muon Witt Dieu Nien OK $200.00

Chau Ngo
CA $800.00

Kieu Thi Ly
CA $100.00

Thien Tri Dieu Tri
$60.00

Dieu Sang <Phong Ho Niem>
NE $150.00

Hue Thi Nguyen Dieu Giac CA $1,000.00

Ro Van Ly <Xay Thap Dia Tang>
TX $150.00

Trung Phuoc <Xay Thap Dia Tang>
CA $200.00

Trang T. Song
FL $50.00

Dieu Chanh cung duong Thay TX $50.00

Ngoc Tuyet cung duong Thay TX $500.00

Pauline N. Le <Phong Ho Niem Vang Sanh>
TX $2,000.00

GD Hanh Tuan
Canada $200.00

GD Hao Hau
Canada $200.00

GD Ha Chuong
Canada $200.00

Bao Tich Nguyen
TX $500.00

Hoa Tran
TX $140.00

Quang Nghia
TX $120.00

Nguyen Thu Huyen
Belgium $365.00

Tue Nhan <Chu Tu Chua>

$180.00

Vu T Huynh Mai Vien Ngoc CA $200.00

Nga Ong My (Hồi hưóng Hương Linh Dang Dinh Thể PD: Thiện Quang) NY $500.00

Vo Thanh Liem
TX $50.00

Pham K Dung
TX $100.00

Tong Ngoc Quang
TX $50.00

Nhu Hue Dieu Hue TX $200.00

An Danh
TX $40.00

Trien Pham + Bich Bui <Xay Thap Dia Tang>
PA $2,000.00

Paul W. Lieng
TX $500.00

Bac C. N
TX $40.00

Dieu Tu
AUS $20.00

Dieu Pham <Xay Thap Dia Tang>
FL $10,000.00

Hang M Ho <Xay Thap Dia Tang> (Hồi hưóng cửu huyền thất tổ)
France $550.00

GD Nga Tra (cung leu) Asati TX

GD Stephen K. Wynn
MD $40,000.00

An Danh
TX $5.00

Ban Loan Dung
TX $50.00

Thai Ban Loan Dung
TX $200.00

Nga Nguyen
TX $100.00

Ban Dieu Xuan
TX $100.00

Chi Duc Nguyen
Canada $200.00

Huong C. Pham <Xay Thap Dia Tang>
PA $200.00

Hoa Thi Tran
TX $10,000.00

Son Nguyen
TX

Lan Tran
IL $100.00

Vinh Tran + Muoi Tu
AZ $200.00

Thu Ha Thi Phan Dieu Chau + Tam Hien FL $300.00

Muoi Huynh + Tam Huynh <Xay Vang Sanh Duong>
FL $1,000.00

Christine Phuong <Thap Vang Sanh>
NE $200.00

Brenda Tran <Thap Vang Sanh>
NE $100.00

Doan Thu Damron <Xay Thap Dia Tang> Quan Tam NV $1,000.00

Muon Witt Dieu Nien + Thanh Dao OK $500.00

Xoa Nguyen Dieu Luong + Minh Tinh TX $500.00
Tổng Số = $163,066.86


Danh Sách Cúng Dường Tượng Điạ Tạng

Tên Họ Pháp Danh Địa D Số Tiền

Dieu Nguyen (Hoi Huong Cho Ho Vo Le)
TX $2,000.00

Stephanie N. Trinh Minh Ngoc TX $1,000.00

Suong Ngoc Hoang Lam
TX $100.00

Khoa Hong Le

$200.00

Minh Kieu Mowry (Hoi Huong Cho Ba Me)
TX $200.00

Minh Kieu Mowry
TX $100.00

Lieu Tri Thien Minh

$500.00

Tommy Le
TX $100.00

Kenny Tran
TX $20.00

Amyna Sultan Tsin (Hoi Huong Cho Than Mau Ma Vu Thi Ly Phap Danh Tu Bao Kinh) MD $500.00

Ngoc T. Nguyen Nguyen Thien TX $100.00

Nhan Sternberg Dieu Phi FL $100.00

Annie Ly
TX $150.00

Sang Hoang Dang Nhuan Quang TX $200.00

Nguyen T. Scott
NJ $300.00

Bang Tam N. Do Lieu Duc + Thien Tu TX $300.00

Brandon Thien Nguyen (Hồi hưóng công đức cho ba, Timmy Do Smith) TX $100.00

Ha Thi Mai
TX $200.00

Dieu Trang
OH $10.00

Thien Thong
OH $50.00

Tran Phung Xuan
OH $5.00

Nguyen Bich Lang
OH $5.00

Tran Phuong Thao
OH $5.00

Ong Xa Lien da mat
OH $10.00

Quynh Thu Pham
PA $200.00

Luong Thi Pham
PA $100.00

Quang Thanh <Dia Tang + Trai Duong>
TX $2,000.00
Tổng Số = $8,555.00


Danh Sách Cúng Dường Tượng Quán Âm

Tên Họ Pháp Danh Địa D Số Tiền

Dieu Trang
OH $10.00

Thien Thong
OH $50.00

Tran Phung Xuan
OH $5.00

Nguyen Bich Lang
OH $5.00

Ong Xa Lien
OH $10.00

Vo Thi Quoc Nghi (Hồi hưóng công đức cho con, PD: Thien Tri) Dieu Diep AUS $500.00

Ro Van Ly <Noi Tho Quan The Am>
TX $200.00

GD Nguyen Dinh Dai + Pham Thi Lich Nhu Hien + Dieu Giac Canada $1,000.00
Tổng Số = $1,780.00


Danh Sách Cúng Dường Tượng Đại Thế Chí

Tên Họ Pháp Danh Địa D Số Tiền

Dieu Trang
OH $10.00

Thien Thong
OH $50.00

Tran Phung Xuan
OH $5.00

Nguyen Bich Lang
OH $5.00

Ong Xa Lien da mat
OH $10.00

Vo Thi Quoc Nghi (Hồi hưóng công đức cho con, PD: Thien Tri) Dieu Diep AUS $500.00
Tổng Số = $580.00


Danh Sách Cúng Dường Tượng Phật

Tên Họ Pháp Danh Địa D Số Tiền

GD Minh Thien – Dieu Ngoc <Lu Huong>
TX $500.00

GD Minh Thien – Dieu Ngoc <Dai Hong Chung>
TX $500.00

GD Ro Van Ly <Chuong Mo>
TX $2,000.00

GD Minh Tanh – Nhuan Hoa <Dai Hong Chung>
TX $500.00

GD Khoi Dinh Nguyen
NY $1,000.00

GD Pham Anh Tuyet Dieu Lien TN $10,000.00

GD Cindy Quach
OH $100.00

GD Le Ta Hong Tuan
TX $200.00

GD Nhut Huyen <Cap Den>
TX $20.00

GD Mai Huynh Nguyen
TX $1,000.00

GD Pham Anh Tuyet <Dai Hong Chung> Dieu Lien TN $1,000.00

GD Ngoc Nga T. Tran
MA $100.00

GD Tam D. Le
NM $50.00

GD San Nguyen – Kim Van
TX $100.00

GD Kim Nguyen
IL $200.00

GD Nguyen T. Scott
NJ $300.00

GD Sang Hoang Dang Nhuan Quang TX $500.00

GD Mai Thi Nguyen <Dai Hong Chung> Dieu Nhan OR $2,500.00

GD Tieu The Tran Minh Hy KS $500.00

GD Nghi Thu N. Le Ngoc Nhan TX $500.00

GD Anh Van Nguyen <Xay Chanh Dien> Dieu Dao NJ $300.00

GD Dung N. Dao <Xay Chanh Dien>
NJ $400.00

GD Dung N. Dao
NJ $400.00

GD Binh L. Ha
CA $500.00

Kevin Dang <Xay Chanh Dien>
TX $30,000.00

An Danh <Xay Chanh Dien>
TX $5,000.00

Dung N. Dao <Tam Bao> Dieu Dao NJ $500.00

Ro Van Ly
TX $500.00

GD Do Van Dang Chanh Hoa TX $100.00

Helen Hoa Thi Tran Phap Huy CA $100.00

Ngan Kim Bui
CA $500.00

Phu Nguyen
CA $500.00

Tran Family
CA $300.00

Nguyen Duc An Tam Phap TX $300.00

Nguyen Hoang Mai Dieu Hue TX $150.00

Nguyen Kim Anh Phuc Ngoc TX $40.00

Julie Hanh
TX $20.00

Le Thanh
TX $20.00

GD Le Hong Cam
TX $200.00

GD Long Pham – Hoa Thai
NM $200.00

GD Phat Tu CA David Truong
CA $1,000.00

Kim Quy Nguyen <Xay Chanh Dien> Dieu Pham FL $2,000.00

Bang Tam N. Do Lieu Duc + Thien Tu TX $500.00

Tai Luu <Xay Chanh Dien>
WI $1,000.00

Tai Luu
WI $200.00

Tom A. Mac
IL $1,000.00

Diep Hong Vi Lam Chau CA $400.00

Cuong Trieu (Hồi hưóng công đức cho Tran Thi Triem)
FL $500.00

Huynh Thi Huyen Tinh Nhien TX $60.00

Lam Quoc An
TX $40.00

Ngoc Tuyen T. Nguyen Nguyen Thanh + Chon Phuong TX $100.00

Ha Thi Mai
TX $100.00

Tran Ly Nghiem (Hồi hưóng công đức cho ba, Trần Bằng)
TX $100.00

Ha Thi Mai <Dai Hong Chung>
TX $100.00

Tran Ly Nghiem <Dai Hong Chung> (Hồi hưóng công đức cho ba, Trần Bằng) TX $100.00

Ha Thi Mai <Cap Den>
TX $100.00

Tran Ly Nghiem <Cap Den> (Hồi hưóng công đức cho ba, Trần Bằng) TX $100.00

An Danh <Cap Den>
TX $100.00

Nghi Hua
OH $100.00

Ha Thi Mai <Xay Chanh Dien>
TX $100.00

Tran Ly Nghiem <Xay Chanh Dien> (Hồi hưóng công đức cho ba, Trần Bằng) TX $100.00

Dieu Trang
OH $10.00

Thien Thong
OH $50.00

Tran Phung Xuan
OH $5.00

Nguyen Bich Lang
OH $5.00

Tran Thi Phuong Thao
OH $5.00

Ong Xa Lien
OH $20.00

Truong Tuyen Hung
OH $10.00

Bich Thuy + Huu Tran
TX $200.00

Thuy K. Nguyen
FL $200.00

Pham Anh Tuyet Dieu Lien TN $500.00

George Nguyen Minh Loi FL $200.00

Long X Tran (Nga Truong Huynh) Yen Ngoc OK $500.00

Jennifer Taylor
MN $800.00

Dang Thi Ngoc Ha (Hồi hưóng công đức cho Đăng Ngọc Hưng, Đăng Thị Tánh, Trần Quang Trung) FL $100.00
Tổng Số = $72,005.00


Danh Sách Ấn Tống Kinh

Tên Họ Pháp Danh Địa D Số Tiền

Thien Tu + Lieu Duc
TX $200.00

Do Ngoc Phuong Thao
TX $20.00

Do Ngoc Bang Tam
TX $20.00

Do Ngoc Mong Trinh
TX $20.00

Ngo Hoang Mong Thu
TX $20.00

Ngo Hoang Tran
TX $20.00

Nguyen Dinh An
TX $20.00

Nguyen Minh Duc
TX $50.00

Tran Thi My Dung
TX $20.00

Y Tieu Mi
TX $20.00

Tran Hoang Duc Huy
TX $20.00

Do Hanh Nhi
TX $20.00

Brandon Thien Nguyen
TX $20.00

Nguyen Thi Xuan Lan
TX $20.00

Nguyen Phuoc Hai
TX $30.00

Pham Duc Thien
TX $50.00

Nguyen Thi Thuc
TX $50.00

Sang Hoang Dang
TX $100.00

Nguyen Xuan Long (một nguoi lính già cầu an cho các chiến sỉ Việt Mỷ đang chiến đấu tại Trung Đông) TX $100.00

Nguyen Hoang Mai
TX $50.00

Nguyen Duc An Tam Phap TX $50.00

Nguyen Kim Anh Phuc Ngoc TX $40.00

Julie Hanh
TX $20.00

Le Thanh
TX $20.00

Le Hong Cam
TX $100.00

To Mai Tran <Kinh Dia Tang> Hanh Ngoc TX $3,000.00

Anh Tuyet Thi Pham <Kinh Tu Bi Thuy Sam> (Hồi hưóng công đức cho Pham Văn Quang và Lại Thị Xuân) TN $500.00

Huynh Thi Huyen Tinh Nhien TX $40.00

Lam Quoc An
TX $20.00

Ha Nguyen, PD: Dieu Phuoc <Kinh Dia Tang> (Hồi hưóng công đức cho Trần Phước Long, PD: Giải Thoát) MO $200.00

My Thanh Thi Dang
MA $200.00

Ha Thi Mai <Kinh Lương Hoàng Sám>
TX $200.00

Tran Ly Nghiem <Kinh Lương Hoàng Sám> (Hồi hưóng công đức cho ba, Trần Bằng) TX $200.00

Hoa To T. Vo
MO $500.00

Ha Thi Mai
TX $200.00

Dieu Trang
OH $10.00

Thien Thong
OH $50.00

Tran Phung Xuan
OH $5.00

Nguyen Bich Lang
OH $5.00

Tran Phuong Thao
OH $5.00

Ong Xa Lien
OH $10.00

Truong Tuyen Hung
OH $10.00

Phat Tu OH Columbus
OH $140.00

Truc Hoang
OH $50.00

Dieu Hang
OH $100.00

Phat Tu Nam Cali
CA $3,582.00

Duong Tu Chau Lieu Nghia CA $100.00

Truyen Minh
CA $20.00

Chi Phuong
CA $200.00

Tu Dinh
CA $20.00

Dieu Trang
CA $10.00

Quang Bich
CA $10.00

Trung Luu
CA $20.00

Dieu Lien
CA $20.00

Tu Tue
CA $20.00

Tu Thuan
CA $20.00

Dieu Danh
CA $20.00

Tu Huyen + Tu Hoa
CA $20.00

Dieu Tam
CA $20.00

Lieu Ngoc + Lieu Pho + Hanh Mai
CA $100.00

Co Giai
CA $100.00

Tu An
CA $20.00

An Danh
CA $5.00

Ngoc Nguyen + Hoang Nguyen
CA $50.00

Dieu Hanh + Trung Hawai
HI $150.00

Kiet + Nhu + Kevin + Nathan
HI $60.00

Dieu Tri
HI $50.00

Hai Van Dinh
CA $100.00

Timmy Minh Dinh Han (Diep Hong Vi) Lieu Cau (Hong + Chau) CA $100.00

Hoa Nguyen Nhut Hanh IL $900.00

Thien Hiep
TX $200.00

Thuy
TX $60.00

Ngoc Tuyet
TX $500.00

Lam T. Nguyen Dong Hue FL $100.00

Ly Kieu (Hồi hưóng công đức cho ba, Lý Hớn Tòng)
WA $500.00

George Nguyen Minh Loi FL $100.00

Thien Thong
OH $50.00

Truong Tuyen Hung
OH $10.00

Ong Xa Lien
OH $10.00

Dieu Chanh
OH $5.00

Dieu Trang
OH $5.00

Vinh Dac Ha (Vu Thi Lan Chi)
Canada $500.00

Tuan Nhut Tran
OH $300.00

Trang Tran Lieu Quang MA $100.00

Thanhtuyen T. Nguyen
MD $120.00

Jennifer Taylor <Kinh Dia Tang Duong>
MN $200.00

Jennifer Taylor <Kinh Tu Bi Thuy Sam>
MN $200.00

Jennifer Taylor <Kinh Nhan Qua>
MN $200.00

GD Andy Tran
CA $100.00

Ro Van Ly
TX $150.00

Man T. Ha Dieu Hanh VA $200.00

Vo Thi Quoc Nghi <Kinh Dia Tang> Dieu Diep AUS $500.00
Tổng Số = $16,372.00


Danh Sách Đạo Tràng Bát Nhã CA Cúng Dường Tượng Phật

Tên Họ Pháp Danh Địa D Số Tiền
Lần 1 Than N. Duong
CA $500.00
Lần 1 O Ba Phuc Hai
CA $500.00
Lần 1 Tu Huong
CA $100.00
Lần 1 Thien Hoa
CA $100.00
Lần 1 Kien Hien + Ban
CA $1,000.00
Lần 1 Ngoc Huong
CA $20.00
Lần 1 Yen Tang
CA $20.00
Lần 1 Tue Chieu
CA $20.00
Lần 1 Y Ngoc
CA $40.00
Lần 1 To Vina
CA $200.00
Lần 1 Dieu Tien + Chi O Seattle
CA $2,000.00
Lần 1 Phan Que Phuong
CA $200.00
Lần 1 Lieu Thong
CA $100.00
Lần 1 Anh Tien
CA $60.00
Lần 1 Dieu Phuong
CA $200.00
Lần 1 Tue Quang
CA $100.00
Lần 1 Bon Huong
CA $100.00
Tổng Cộng lần 1 = $5,260.00
Lần 2 Dieu An + Tam Tuyen + Cao Quoc Viet
CA $280.00
Lần 2 Luong Thuy Thuong
CA $300.00
Lần 2 Phan Tran
CA $2,000.00
Lần 2 La Luu
CA $200.00
Lần 2 Hoa Quang
CA $30.00
Lần 2 Tam Tuong: Cung Duong Chuong Mo Gia Tri
CA $2,000.00
Lần 2 Dieu Trinh
CA $1,000.00
Lần 2 Dieu Phap
CA $500.00
Lần 2 Thien Hoa: Cung Duong Chuong Mo Gia Tri
CA $100.00
Lần 2 Hoa Quang: Tuong Quan Am Lo Thien
CA $500.00
Lần 2
Y Ngoc CA $20.00
Lần 2 Quach Tan Hue Minh Duc CA $100.00
Lần 2 Cao Anh Thu
CA $200.00
Lần 2 Dieu Hien + Dieu Nhan
CA $40.00
Lần 2 Cao Quoc Viet
CA $40.00
Lần 2 Hoang Nga
CA $100.00
Lần 2 Hoang Yen
CA $100.00
Lần 2 Hoang Lan
CA $100.00
Lần 2 Nguyen Tanh
CA $200.00
Lần 2 Tam Tuyen
CA $400.00
Lần 2 An Danh
CA $1,000.00
Lần 2 Chuc Giai
CA $200.00
Lần 2 Chuc Trac
CA $100.00
Lần 2 Dieu Khiet
CA $50.00
Tổng Cộng lần 2 = $9,560.00
Tổng Cộng lần 1 + lần 2 = $14,820.00
Do Sư Cô Huyền Dung Thỉnh Tượng Phật VN lần 1 = -$4,760.00
Do Sư Cô Huyền Dung Thỉnh Tượng Phật VN lần 2 = -$4,360.00
Tổng Số = $5,700.00


Danh Sách Phật Tử Tầm Nguyên I Cúng Dường Về Làng A Di Đà

Tên Họ Pháp Danh Địa D Số Tiền

Chua Tam Nguyen I Transfer for Lang A Di Da
CA $20,000.00
Tổng Số = $20,000.00


Danh Sách Phật Tử GD Bà Mai Thị Khuê CA

Tên Họ Pháp Danh Địa D Số Tiền

Mai Thi Khue Dieu Ngoc CA $10,000.00

Hong Phuc
CA $10,000.00

Hau
CA $2,000.00

Xui Gia
CA $500.00

Kiet + Trang
CA $100.00

Dieu An
CA $200.00

Chanh Quan Luan
CA $100.00

Thien Chieu
CA $100.00

Chanh Quan Huy
CA $100.00

Lieu Pho + Lieu Chon
CA $100.00

Nghiem Hieu Hanh
CA $50.00

Chi Ba
CA $200.00
Tổng Cộng = $23,450.00
Trả Tiền In Kinh Điạ Tạng= -$5,600.00
Tổng Số = $17,850.00


Danh Sách Phật Tử Niệm Phật Đường A Di Đà

Tên Họ Pháp Danh Địa D Số Tiền

Thuyet Le (Phat Tu Niem Phat Duong A Di Da)
PA $5,220.00

Hoa Kim Lau (Hồi hưóng công đức cho mẹ Chieu Kheng) PA $500.00


Lieu Nguyet PA $400.00

Ho Van Dang
PA $200.00

Khoi Dinh Nguyen
NY $200.00

Nga Anh Nguyen Minh Tam + Dieu Chau VA $150.00

Tam V. Nguyen
IL $100.00

Khon Dai Nguyen
PA $100.00

An Danh

$30.00
Tổng Số = $6,900.00


Danh Sách Phật Tử Cúng Dường Máy Lạnh Làng A Di Đà

Tên Họ Pháp Danh Địa D Số Tiền

Nguyen Hoang So Thu Tu 32 CA $1,000.00

Linh Va Man So Thu Tu 33 CA $2,000.00

Lieu Hue So Thu Tu 185 CA $5,000.00

Cuoi So Thu Tu 31 CA $2,000.00

Vicky So Thu Tu 101 CA $500.00

SC Huyen Dung So Thu Tu 25 CA $500.00

Dieu Niem So Thu Tu 26 CA $2,000.00

Dieu Tuong (Tang Thi Xuan) So Thu Tu 113 CA $500.00

Dieu Hao So Thu Tu 364 CA $500.00

Ly Dao <R.V./Mobile Home> So Thu Tu 16 CA $5,000.00

Jame H.V. + Kim Nguyen <R.V./Mobile Home> So Thu Tu 232 CA $1,000.00
Tổng Số = $20,000.00


Danh Sách Cúng Dường Chùa Phật Tử OH

Tên Họ Pháp Danh Địa D Số Tiền

Tran Phuong Thao
OH $5.00

Thien Thong
OH $5.00

Le Thi Ngoc Dung Lieu Ngo TX $100.00

GD Anh Phong
OH $500.00

GD De Nhi Kim Nguu + Than Huu
OH $3,500.00

Tran Phung Xuan
OH $5.00

Nguyen Bich Lang
OH $5.00

De Tu Hoa Thuong Chun Minh cung Lang A Di Da

$100.00

Dieu An (Chuyen cho Phat & Kinh qua Lang A Di Da)
CA $300.00
Tổng Số = $4,520.00


Danh Sách Phật Tử Cúng Dường Phóng Vang Sanh

Tên Họ Pháp Danh Địa D Số Tiền

Pham Anh Tuyet (Hồi hưóng công đức cho ba má) Dieu Lien TN $500.00

Phat Tu Nam Cali
CA $380.00

George Nguyen Minh Loi FL $100.00

Tam V. Ly
TN $200.00

Trang Tran Lieu Quang MA $200.00

Chua Tam Nguyen I
WA $6,000.00

Ro Van Ly
TX $300.00

Jennifer Taylor
MN $100.00

Canh Ngoc + Ngoc Thanh

$40.00

Dieu Hue (Hồi hưóng cưủ Huyền)

$100.00

Ngoc Tuyet

$200.00

Hoa Bui

$200.00

Ho Ngoc Chuong + Dang Thi Hong Van Minh Thien + Lieu Tri
$300.00

GD Ho Huynh Quang Chi

$100.00

Dieu Hap

$60.00

Phai Thach

$9.00

Vo Thi Quoc Nghi (Hồi hưóng công đức cho con, PD: Thien Tri) Dieu Diep AUS $500.00
Tổng Số = $9,289.00


Danh Sách Cúng Dường Cầu An Cầu Siêu

Tên Họ Pháp Danh Địa D Số Tiền

Huynh Bang + Tu Hien + Tu Vi <Cau Sieu> ($50 AUD) AUS

Tran Kim Hung +Ly Truong + Luong Thi Kien <Cau Sieu> ($50 AUD) AUS

GD Tran My Le <Cau Sieu> ($10 AUD)
AUS

GD Ly Muoi <Cau Sieu> ($10 AUD)
AUS

Tran Kim Thanh <Cau Sieu> ($10 AUD)
AUS

Huynh Due Huy + Ly My Nuong + Huynh Ivan + Huynh Norvin + Huynh Eric <Cau An> ($170 AUD) AUS

Fong Mee Hoe + Chee Chin Kek + Chee Yau Choong + Chee Wai Hong + Chee Kai Yau <Cau An> ($50 AUD) AUS
Tổng Số = $294.74


Danh Sách Cúng Dường Pháp Hội


Số Tiền

Tong So Tien Phat Tu Cung Duong Phong Vang Sanh, Xay Thap Dia Tang, Xay Thap Quan Am, va In Kinh $75,775.00

Dieu Linh Cali chuyen tien xay Thap Dia Tang $12,300.00
Tổng Số = $88,075.00


Danh Sách Cúng Dường Chùa as of 11/04/2010

Tên Họ Pháp Danh Địa D Số Tiền

Ro V. Ly
TX $100.00

Vo T. Tran Thien Tanh NE $50.00

Tuyen Han Luu Dieu Tu IL $200.00

Michelle Nguyen
OK $500.00

Michelle Nguyen
OK $500.00

Richard Bright
TX $180.00

Tam C. Nguyen
TX $250.00

Le Van Tung (Hồi hưóng cửu huyền thất tổ)
AUS $4,632.72

GD Minh Phap + Lieu Chau
TX $200.00

Dieu Thanh + Tu Hien + Thien Dang
TX $300.00

Pham Thanh Hai
TX $100.00

Nga Ong My
NY $700.00

Huong My Ong
NY $200.00

Nga Thi Huynh
AUS $930.30

Nga Thi Huynh
AUS $400.00

Dung Ngoc Nguyen
CA $1,000.00

Long K. Doan
TX $500.00

Tam Nguyen I
WA $200.00

GD Kim Lien
TX $300.00

An Danh
TX $20.00

Tinh Xa Vien Minh
AZ $5,000.00

Huynh Ngoc Dinh Dieu Tri
$100.00

Cung Duong Chua

$100.00

Tri Minh + Thao Nguyen

$200.00

PT O Bi cung Chua

$411.00

Y Ngo + Tri Nguyen

$500.00

Xen Giang

$500.00

Ly Le

$200.00

Dung Hanh Musser

$70.00

D. Xuan

$80.00

Tam Trung

$50.00

Quang Dai

$50.00

Minh Tri

$100.00

Ngo Phuoc Khiem

$100.00

Dieu Ly Le

$100.00

Su Minh Duc + Su Lien Tri, Co Lien Hanh

$200.00

PT An Danh

$20.00

PT A Dung

$100.00

Mimi Thi Nguyen
VA $200.00

Tran Ha-My Truc
VA $170.00

Kim Ha T. Huynh
TX $2,000.00

Nguyen Dieu My
HI $200.00

Phuong-Tu Thi Lo <In Kinh + Xay Thap Dia Tang>
VA $3,000.00

Rat Huu Pham
TX $500.00

Hoa Thai
TX $100.00


Anh Hoa <In Kinh>

$20.00

Lang Tran <Xay Thap Dia Tang + Quan Am>
AUS $954.50

Man T. Ha <Am Thuc>
VA $300.00

Hieu Moc Lam
NJ $200.00

Helene Pham
MO $100.00

Tan Trong Nguyen <cung cho Me, PT Tam Thong>
MD $350.00

Phil

$500.00

An Danh

$100.00

Dieu Thien

$200.00

Dung

$200.00

Vo Ky Thi No

$20.00

Cu Nguyen Thi My

$100.00

Khanh Dao

$40.00

No Thi Ky Vo

$100.00

Phap Hoi Vo Luong Tho

$2,165.00

Nguyen Hue

$100.00

Quang Minh

$100.00

Nguyen Van Thanh

$100.00

GD Nguyen Thanh Long

$100.00

GD Benjamin Nguyen

$100.00

GD Kevin V. Nguyen

$100.00

GD Kent Y Nguyen

$100.00

Dieu Xuan

$100.00

Nguyet Nguyen <In Dia>

$350.00

Hon Tran <Xay Thap Dia Tang + Quan Am>
WI $200.00

Hong Cam <Xay Thap Dia Tang + Quan Am>
TX $1,000.00

Con Co 10 giao
TX $200.00

An Danh den Chua
TX $100.00

Nghi Hua
OH $100.00

Long X. Tran
OK $500.00

Nhan Sternberg <Xay Dai Quan Am>
FL $10,000.00

Dieu Thanh + Thien Dang <Xay Thap Dia Tang>

$300.00

Thao Hoang

$50.00

An Danh

$10.00

Bui Hoa <Xay Thap Dia Tang>

$200.00

Tinh Duyen Tam Tho (Quang Nguyen)

$100.00

Minh Phap + Lien Chau <Xay Thap Dia Tang>

$200.00

Nguyen Thien <Am Thuc>