»Công Quả Tại Làng Di Đà Tầm Nguyên III, Quí Phật tử muốn phát tâm đến làm công quả thì xin hãy đến Làng Di Đà vào ngày Thứ 7 và ngày Chủ Nhật mỗi cuối tuần. Xin liên lạc đạo hữu Thiện Hội để biết thêm chi tiết: điện thoại số (714) 227-7824 hoặc (714)548-6696 hay bằng email VDo66@yahoo.com [cập nhật 2-2-2012]