Cách Lưu Trữ MP3
Sau đây là một cách tải (download) và lưu trữ pháp am mp3 (hoặc các dạng file khác) vào máy cho Internet Explorer (IE) và Firefox với hình thí dụ:
1. [Internet Explorer] Bấm nút-chuột-phải (right mouse button) rồi chọn "Save Target As..."


2. [Internet Explorer] Bấm nút "SAVE" để lưu trữ vào nơi (folder) đã chọn sẵn (hoặc có thể tự chọn lấy nơi khác)1. [Firefox browser] Bấm nút-chuột-phải (right mouse button) rồi chọn "Save Link As..."


2. [Firefox browser] Bấm nút "SAVE" để lưu trữ vào nơi (folder) đã chọn sẵn (hoặc có thể tự chọn lấy nơi khác)